Reglement & veiligheid

Lees deze pagina zorgvuldig. 

Key points:

  • Denk aan het milieu en doe het vuilnis in de zak die u van ons mee krijgt.
  • Niet wildplassen: Er zijn openbare toiletten en horeca. Vraag er naar als u deze niet weet zijn.
  • Op plaatsen waar zwemmen verboden is, gaan we uiteraard niet zwemmen
  • Respect voor andere watersporters en boten
  • Have fun ! Maar doe dit zonder overdreven alcohol gebruik.

 

1. Aansprakelijkheid.

1.1 Behoudens opzet of grove schuld is TANKKD BV niet aansprakelijk voor enige schade die de klant of een derde mocht lijden ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren van producten, voor schade ten gevolge van enig advies van TANKKD BV, alsmede voor schade ten gevolge van niet tijdige, onjuiste of onvolledige levering van de betreffende goederen of diensten.

1.2 Behoudens opzet of grove schuld is TANKKD BV nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade, ook niet aan derden.

1.3 Behoudens opzet of grove schuld zal de klant TANKKD BV vrijwaren voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdend met de producten en diensten, c.q. voortvloeiend uit het gebruik van de producten of diensten

2.Annulatie of afwijking van een reservatie of offerte

2.1 Annulatie door klant: annulatie van een boeking, reservatie of inschrijving door de klant / de deelnemers moet steeds mondeling/telefonisch én schriftelijk gebeuren. De volgende kostenberekening wordt gehanteerd:

– Vanaf inschrijving tot 30 dagen voor begindatum: 50% van de totale som.

– Tussen 30 dagen en 16 dagen voor begindatum: 75% van de totale som.

– Minder dan 16 dagen voor de begindatum: 100% van de totale som.

2.2 Annulatie door de organisator.

– De organisator mag zonder recht op schadevergoeding en zonder tussenkomst van een rechter, het contract/inschrijving/reservatie geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien zich voor of tijdens de uitvoering van het contract buitengewone omstandigheden voordoen. Het moet echter gaan om omstandigheden die de organisator bij het sluiten van het contract/inschrijving/reservatie niet kon kennen en die, had hij ze toen gekend, hem geldige redenen zouden hebben gegeven om het contract niet te sluiten. Bij ontbinding van het contract door de organisator voor de begindatum zal alles terugbetaald worden wat reeds ontvangen is van de groepsverantwoordelijke. Bij ontbinding tijdens de uitvoering worden de niet-uitgevoerde prestaties terugbetaald en worden de werkelijk gemaakte kosten aangerekend.

– De organisator mag zonder schadevergoeding, zonder tussenkomst van een rechter en zonder enig voorafgaande verwittiging het contract/inschrijving/reservatie ontbinden indien de betaling (bv. voorschot) niet gebeurt binnen de gestelde termijnen.

2.3 Afwijking van het aantal deelnemers

In een schriftelijke bevestiging kan het vooraf bepaald aantal deelnemers aan de activiteiten worden aangepast binnen een marge van 10%. Deze schriftelijke bevestiging dient minstens 5 dagen voor aanvang van de activiteit te gebeuren. Gereserveerde kamers, maaltijden, vergaderzalen, koffiepauzes… of andere catering- of horeca diensten vallen hier niet onder, maar onder artikel 2.1.

3. Overige bepalingen.

3.1 De deelnemers zijn lichamelijk en geestelijk fit voor de deelname aan de (sport-)activiteiten en kunnen goed zwemmen (enkel indien deelname aan watersporten).

3.2 De deelnemers volgen strikt de instructies van de begeleiders/monitoren/coaches aangesteld door organisator; vooral in verband met veiligheid, materiaalgebruik, respect voor de natuur & omgeving, programma, e.d.

3.3 Alleen bij uitdrukkelijke vermelding “verzekering inbegrepen” op inschrijvingsformulier, offerte of bevestigingse-mail zijn de deelnemers verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en tegen lichamelijke ongevallen. De deelnemers gaan daarnaast akkoord af te zien van alle verdere eisen tot vergoeding van stoffelijke, lichamelijke of morele schade voortkomend uit de inschrijving of deelname, behoudens de zeer uitzonderlijke gevallen waaronder deze schade gedekt zou zijn door de bijkomende polis burgerlijke aansprakelijkheid van de organisator. De volledige verzekeringspolis is op vraag steeds ter inzage beschikbaar.

3.4 De deelnemers vergoeden verlies en beschadiging van materiaal. Uitzondering: slijtage of fout van de organisator.

3.5 Voor de groepsverantwoordelijke die de communicatie voert, de afspraken maakt en een contract/inschrijving/reservatie/offerte bevestigt met TANKKD BV, gelden dezelfde voorwaarden als voor de deelnemers, of zij nu actief deelnemen of niet. De groepsverantwoordelijke is aansprakelijk voor de daden en nalatigheden van de deelnemers van zijn groep als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

3.6 De deelnemers volgen strikt de instructies van de begeleiders/monitoren aangesteld door organisator; vooral in verband met veiligheid, materiaalgebruik, respect voor de natuur & omgeving, programma, e.d.

3.7 De deelnemers zijn lichamelijk en geestelijk fit voor de deelname aan de (sport-)activiteiten en kunnen goed zwemmen (enkel indien deelname aan watersporten), zwemvesten zijn ter beschikking voor elke deelnemer en verplicht voor deelnemers tot en met 12 jaar.

3.8 Als de begeleider/ monitor aangesteld door de organisator vermoeden heeft van alcohol intoxicatie dan kan de toegang tot de activiteit geweigerd worden. Een terugbetaling van de boeking is niet van toepassing indien dit voorvalt.

4 Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbanken

4.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of de totstandkoming ervan, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken te Kortrijk.