Disclaimer

Het gebruik van onze website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer, de Verkoopsvoorwaarden en de Privacy Verklaring. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, TANKKD Rafting, als voor jou, de Gebruiker. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen Algemene Voorwaarden.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de Algemene Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

1. Wie zijn wij?

De website tankkd-rafting.com een initiatief van:

TANKKD BV
Groenbek 2, 8790 WAREGEM
info@tankkd-rafting.com
Telefoon: +32 487 53 09 99

Contacteer ons gerust indien u verdere vragen of opmerkingen heeft; wij beloven u een spoedig antwoord!

2. Onze website

2.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Je kan ervan op aan, wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven en moet men onze maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis.

Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot onze website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

2.2 Inhoud op onze website

De inhoud van de website wordt grotendeels door ons bepaald en wij besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer content wordt aangeleverd door derde partijen. De inhoud op onze website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

In het geval bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. De Gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met TANKKD BV.

2.3 Wat wij van jou als Gebruiker verwachten

Ook de Gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze website. De Gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of om informatie van andere Gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg niet toegelaten om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze Gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere Gebruikers. In dat geval moet hij TANKKD Rafting vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

3. Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement van deze websites door te nemen.

4. Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde TANKKD BV, TANKKD Rafting en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.  Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze Gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. TANKKD BV, TANKKD Rafting hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

5. Verwerking persoonsgegevens

De door jou opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Voor elke bestelling is een minimum aan gegevens vereist. Verdere gegevens kunnen gevraagd worden in functie van het personaliseren van de bestelling. Als de minimumgegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de Privacy Statement te consulteren via onze website.

6. Algemene bepalingen omtrent de Algemene Voorwaarden.

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van TANKKD Rafting, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

7. Aansprakelijkheid.

7.1 Behoudens opzet of grove schuld is TANKKD BV niet aansprakelijk voor enige schade die de klant of een derde mocht lijden ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren van producten, voor schade ten gevolge van enig advies van TANKKD BV, alsmede voor schade ten gevolge van niet tijdige, onjuiste of onvolledige levering van de betreffende goederen of diensten.

7.2 Behoudens opzet of grove schuld is TANKKD BV nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade, ook niet aan derden.

7.3 Behoudens opzet of grove schuld zal de klant TANKKD BV vrijwaren voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdend met de producten en diensten, c.q. voortvloeiend uit het gebruik van de producten of diensten

8.Annulatie of afwijking van een reservatie of offerte

8.1 Annulatie door klant: annulatie van een boeking, reservatie of inschrijving door de klant / de deelnemers moet steeds mondeling/telefonisch én schriftelijk gebeuren. De volgende kostenberekening wordt gehanteerd:

– Vanaf inschrijving tot 30 dagen voor begindatum: 50% van de totale som.

– Tussen 30 dagen en 16 dagen voor begindatum: 75% van de totale som.

– Minder dan 16 dagen voor de begindatum: 100% van de totale som.

8.2 Annulatie door de organisator.

– De organisator mag zonder recht op schadevergoeding en zonder tussenkomst van een rechter, het contract/inschrijving/reservatie geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien zich voor of tijdens de uitvoering van het contract buitengewone omstandigheden voordoen. Het moet echter gaan om omstandigheden die de organisator bij het sluiten van het contract/inschrijving/reservatie niet kon kennen en die, had hij ze toen gekend, hem geldige redenen zouden hebben gegeven om het contract niet te sluiten. Bij ontbinding van het contract door de organisator voor de begindatum zal alles terugbetaald worden wat reeds ontvangen is van de groepsverantwoordelijke. Bij ontbinding tijdens de uitvoering worden de niet-uitgevoerde prestaties terugbetaald en worden de werkelijk gemaakte kosten aangerekend.

– De organisator mag zonder schadevergoeding, zonder tussenkomst van een rechter en zonder enig voorafgaande verwittiging het contract/inschrijving/reservatie ontbinden indien de betaling (bv. voorschot) niet gebeurt binnen de gestelde termijnen.

8.3 Afwijking van het aantal deelnemers

In een schriftelijke bevestiging kan het vooraf bepaald aantal deelnemers aan de activiteiten worden aangepast binnen een marge van 10%. Deze schriftelijke bevestiging dient minstens 5 dagen voor aanvang van de activiteit te gebeuren. Gereserveerde kamers, maaltijden, vergaderzalen, koffiepauzes… of andere catering- of horeca diensten vallen hier niet onder, maar onder artikel 8.1.

9. Overige bepalingen.

9.1 De deelnemers zijn lichamelijk en geestelijk fit voor de deelname aan de (sport-)activiteiten en kunnen goed zwemmen (enkel indien deelname aan watersporten).

9.2 De deelnemers volgen strikt de instructies van de begeleiders/monitoren/coaches aangesteld door organisator; vooral in verband met veiligheid, materiaalgebruik, respect voor de natuur & omgeving, programma, e.d.

9.3 Alleen bij uitdrukkelijke vermelding “verzekering inbegrepen” op inschrijvingsformulier, offerte of bevestigingse-mail zijn de deelnemers verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en tegen lichamelijke ongevallen. De deelnemers gaan daarnaast akkoord af te zien van alle verdere eisen tot vergoeding van stoffelijke, lichamelijke of morele schade voortkomend uit de inschrijving of deelname, behoudens de zeer uitzonderlijke gevallen waaronder deze schade gedekt zou zijn door de bijkomende polis burgerlijke aansprakelijkheid van de organisator. De volledige verzekeringspolis is op vraag steeds ter inzage beschikbaar.

9.4 De deelnemers vergoeden verlies en beschadiging van materiaal. Uitzondering: slijtage of fout van de organisator.

9.5 Voor de groepsverantwoordelijke die de communicatie voert, de afspraken maakt en een contract/inschrijving/reservatie/offerte bevestigt met TANKKD BV, gelden dezelfde voorwaarden als voor de deelnemers, of zij nu actief deelnemen of niet. De groepsverantwoordelijke is aansprakelijk voor de daden en nalatigheden van de deelnemers van zijn groep als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

9.6 De deelnemers volgen strikt de instructies van de begeleiders/monitoren aangesteld door organisator; vooral in verband met veiligheid, materiaalgebruik, respect voor de natuur & omgeving, programma, e.d.

9.7 De deelnemers zijn lichamelijk en geestelijk fit voor de deelname aan de (sport-)activiteiten en kunnen goed zwemmen (enkel indien deelname aan watersporten), zwemvesten zijn ter beschikking voor elke deelnemer en verplicht voor deelnemers tot en met 12 jaar.

9.9 Als de begeleider/ monitor aangesteld door de organisator vermoeden heeft van alcohol intoxicatie dan kan de toegang tot de activiteit geweigerd worden. Een terugbetaling van de boeking is niet van toepassing indien dit voorvalt.

10 Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbanken

10.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of de totstandkoming ervan, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken te Kortrijk.